Privacyverklaring

Op deze pagina vind je de details van ons privacybeleid.

Privacy

U heeft er recht op dat De Betere Wereldbaan (DBWB) zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet AVG, alsmede in andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten die DBWB namens de vijf Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten levert, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via het contactformulier. Het gaat dan onder andere om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres

Register van verwerkingen
In het Register van verwerkingen leggen wij vast welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken in welke processen. Ook wordt daarin vermeld op welke juridische grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld omdat sprake is van een overeenkomst of omdat u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Gegevens bewaren
Veelal bepalen de wet- en regelgeving (zoals de Archiefwet en de daarop gebaseerde selectielijsten) hoe lang wij uw gegevens bewaren. Dit betekent dat DBWB uw persoonsgegevens bewaart zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens verstrekt, dan wel de wettelijk bewaartermijn volgens de archiefwet en de daarbij behorende selectielijsten.

Gegevens delen met anderen
DBWB zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties indien hiervoor een wettelijk grondslag bestaat. Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht ‘verwerken’ sluiten wij een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ om te kunnen waarborgen dat die andere organisaties net zo zorgvuldig met de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens omgaan als wij dat doen. DBWB blijft namelijk ook in dat geval verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Beveiliging van de gegevens
DBWB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hanteren hierbij de normen van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt u dat wij zonder toestemming uw persoonsgegevens verwerken of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende privacyrechten:

Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage? Bij voorkeur dient u uw verzoek dan in via het contactformulier op de website.

U kunt alleen uw eigen persoonsgegevens opvragen. Daarom vragen wij u altijd om zich te legitimeren. Door middel van legitimatie zorgen wij ervoor dat misbruik van uw gegevens wordt voorkomen. Uw gegevens mogen immers niet in andermans handen terecht komen. Zonder legitimatie nemen wij uw verzoek niet in behandeling.

Uw websitebezoek
Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een websitebezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek en over (het apparaat van) de gebruiker. Sommige cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De website van DBWB gebruikt geen cookies die uw persoonsgegevens bevatten. Dat wil zeggen dat de informatie in de cookies van de website van DBWB niet herleidbaar is tot een persoon.

Meer informatie
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 maart 2024.